الگو:Fb kit footer

|} منبع: [نیازمند منبع]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Template:Fb kit footer (Football - kit - footer)

Parameters:
u  : تاریخ آخرین بروز رسانی
s : منبع
nt : یادداشت
date: date added (Monthname year) to be passed to fact if no source