الگو:Fb rs/توضیحات


Template:Fb rs (Football - result summary)

Parameters:
hw  : برده در خانه
hd  : مساوی در خانه
hl  : باخت در خانه
hgf : گل زده در خانه
hga : گل خورده در خانه
aw  : برد در بیرون
ad  : مساوی در بیرون
al  : باخت در بیرون
agf : گل زده در بیرون
aga : گل خورده در بیرون
dp  : deducted points
pn  : نکته