الگو:FlagIOCmedalist

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Similar to {{flagIOCathlete}}, but places the country name on a second line.