الگو:Infobox biodatabase

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

جعبه اطلاعات مورد استفاده برای توصیف یک پایگاه داده زیستی. برای هر پایگاه داده‌ای که می‌خواهیم بشناسیم، در صورتی که این پایگاه داده همچنان مورد استفاده باشد، و اگر خدمت وب یا دسترسی اس‌کیوال ممکن باشد، اگر این پایگاه داده ویژه یک جاندار مشخص باشد و غیره.

لطفاً فراموش نکنید که رده:پایگاه داده‌های زیست‌شناسی را در پایین مقاله بیفزایید.

استفادهویرایش

{{{title}}}
{{{logo}}}
محتوا
توضیح{{{description}}}
گونه‌های داده‌های
گرفته‌شده
{{{scope}}}
ارگانیسم‌ها{{{organism}}}
تماس
مرکز پژوهش{{{center}}}
آزمایشگاه{{{laboratory}}}
پدیدآوران{{{author}}}
استناد ابتدایی{{{citation}}}
تاریخ انتشار{{{released}}}
دسترسی
استانداردها{{{standard}}}
قالب داده‌ها{{{format}}}
وب‌گاه{{{url}}}
نشانی اینترنتی دریافت{{{download}}}
نشانی اینترنتی خدمات وب{{{webservice}}}
دسترسی همگانی اس‌کیوال{{{sql}}}
نقطهٔ پایانی اسپارکل{{{sparql}}}
ابزارها
وب{{{webapp}}}
مستقل{{{standalone}}}
گوناگون
پروانه{{{license}}}
نسخه‌بندی{{{versioning}}}
تناوب انتشار داده‌ها{{{frequency}}}
نسخه{{{version}}}
سیاست گزینش{{{curation}}}
نهادهای قابل بوکمارک{{{bookmark}}}

فیلدهاویرایش

محتواویرایش

 • title: عنوان؛ مانند: پایگاه اطلاعات فیوزاریم
 • description: توضیحاتویژهمانند: زیرساخت‌های سایبری برای فیوزاریم
 • scope: می‌تواند یکی از این موارد باشد: Nucleotide Sequence, RNA sequence, Protein sequence, Structure, Genomics (non-vertebrate), Metabolic and Signaling Pathways, Human and other Vertebrate Genomes, Human Genes and Diseases, Microarray Data and other Gene Expression, Proteomics Resources, Other Molecular Biology, Organelle, Plant, Immunological...
 • organism: یک یا چند جاندار ویژه این پایگاه داده

تماسویرایش

 • center یا centre: مرکز پژوهشی. مانند: مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری
 • laboratory: آزمایشگاه
 • author: مؤلفین پایگاه داده
 • citation: ارجاع اولیه به مقاله‌ای که پایگاه داده را توصیف می‌کند (برای شناسه پاب‌مد از pmid= به‌طور جایگزین استفاده کنید، اما از هر دو پارامتر به‌صورت همزمان استفاده نکنید.)
 • pmid: شناسه پاب‌مد برای مقاله‌ای که پایگاه داده را توصیف می‌کند (می‌توانید از citation= به‌عنوان جایگزین استفاده کنید، اما از هر دو پارامتر به‌صورت همزمان استفاده نکنید.)
 • released: تاریخ انتشار

دسترسیویرایش

 • standard: MIs، فرمت‌های داده‌ها، اصطلاح‌شناسی
 • format: فرمت‌های داده‌ها
 • sql: در صورتی که پایگاه داده به‌صورت یک سرور اس‌کیوال عمومی در دسترس باشد (می‌تواند یک نشانی اینترنتی به مقصد خود سند باشد)
 • webservice: اگر یک خدمت وب برای این پایگاه داده وجود دارد (می‌تواند یک نشانی اینترنتی به مقصد یک پروندهٔ ویزدل باشد.
 • sparql: نقطه(های) پایان اسپارکل در صورت وجود
 • download: فضای دریافت، وبگاه اف‌تی‌پی و ...

ابزارهاویرایش

 • webapp: برنامه(های) کاربردی وب
 • standalone: ابزار(های) مستقل

گوناگونویرایش

 • versioning: سیاست نسخه‌بندی / دسترسی به پرونده‌های تاریخی
 • license: مجوز یک داده
 • frequency: بسامد انتشار داده
 • curation: سیاست گزینش
 • version: نسخه منتشرشده
 • bookmark: قابلیت بوکمارک کردن موجودیت در این پایگاه داده (شیوه GET اچ‌تی‌تی‌پی)

انگلیسیویرایش

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox biodatabase
|title    = 
|logo    = 
|description = 
|scope    = 
|organism  = 
|center   = 
|laboratory = 
|author   = 
|citation  = 
|released  = 
|standard  = 
|format   = 
|url     = 
|download  = 
|webservice = 
|sql     = 
|sparql   = 
|webapp   = 
|standalone = 
|license   = 
|versioning = 
|frequency  = 
|curation  = 
|bookmark  = 
|version   = 
}}

نمونهویرایش

ژن‌پایگاه
US-NLM-NCBI-Logo.svg
محتوا
توضیحژن‌پایگاه، پایگاه اطلاعات توالی ژنتیک ان‌آی‌اچ
گونه‌های داده‌های
گرفته‌شده
توالی نوکلئوتید، توالی پروتئین
ارگانیسم‌هاهمه
تماس
مرکز پژوهشمرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری
استناد ابتداییPubMed
دسترسی
قالب داده‌هااکس‌ام‌ال
ای‌اس‌ان.۱
فرمت ژن‌پایگاه
وب‌گاهNCBI
نشانی اینترنتی دریافتncbi ftp
نشانی اینترنتی خدمات وبeutils
soap
ابزارها
وببلاست
مستقلبلاست
گوناگون
پروانهدامنه عمومی-دولت ایالات متحده
نهادهای قابل بوکمارکyes
{{Infobox biodatabase
| title = [[ژن‌پایگاه]]
| author =
| center = [[مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری]]
| organism = همه
| description = ژن‌پایگاه، پایگاه اطلاعات توالی ژنتیک ان‌آی‌اچ
| scope = توالی نوکلئوتید، توالی پروتئین
| url = [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ NCBI]
| download = [ftp://ftp.ncbi.nih.gov/ ncbi ftp]
| webservice = [http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/ eutils]<br/>[http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/soap/v2.0/eutils.wsdl soap]
| license = دامنه عمومی-دولت ایالات متحده
| pmid = 21071399
| logo = [[پرونده:US-NLM-NCBI-Logo.svg|60px]]
| standalone=[[بلاست]]
| webapp=[[بلاست]]
| format= [[اکس‌ام‌ال]]<br/>[[ای‌اس‌ان.۱]]<br/>فرمت ژن‌پایگاه
| bookmark= yes
}}

ساخت سریع با اکس‌اس‌ال‌تیویرایش

برگه سبک نگارش اکس‌اس‌ال‌تی زیر https://gist.github.com/768553 می‌تواند برای ساخت یک صفحهٔ خرد از یک مقالهٔ پاب‌مد استفاده شود.

نمونه با اکس‌اس‌ال‌پروکویرایش

$ xsltproc --novalid \
>   pubmed4biodb.xsl \
>   "http://eutils.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/efetch.fcgi?db=pubmed&id=19846593&retmode=xml"

{{infobox_biodatabase
|title = REBASE--a database for DNA restriction and modification: enzymes, genes and genomes.
|logo =[[File:Database.png]]
|description = REBASE--a database for DNA restriction and modification: enzymes, genes and genomes.
|scope =
|organism =
|center =
|laboratory = New England Biolabs, Inc, 240 County Road, Ipswich, MA 01938, USA.
|author = Richard J Roberts
|pmid = 19846593
(...)

رده‌های ردیابیویرایش

جستارهای وابستهویرایش