الگو:Str sub old

(تغییرمسیر از الگو:Str sub long)
توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]