باز کردن منو اصلی

خطای عبارت: عملگر < دور از انتظار

توضیحات الگو[ایجاد]