الگو:WPBannerMeta/templatepage/catimp

  • [[:رده:{{{CAT}}} {{{ASSESSMENT_CAT}}}]] – ([{{fullurl:رده:{{{CAT}}} {{{ASSESSMENT_CAT}}}|action=edit&preload=Template:WPBannerMeta/templatepage/preloadimp&editintro=Template:WPBannerMeta/templatepage/editintro&preview=no&summary=Creating+category+for+%5B%5BWP%3A1.0%2FA%7C1.0+Assessment+scheme%5D%5D&preloadimp=%7B%7B%7BCAT%7D%7D%7D&preloadtopic=%7B%7B%7BASSESSMENT_CAT%7D%7D%7D&preloadproject=}} ایجاد])