ال کالگو د مکزیکو

کالگو د مکزیکو (به اسپانیایی: El Colegio de México) مؤسسه تحصیلات تکمیلی مکزیکی است که تخصصش در زمینه تدریس و تحقیق در علوم اجتماعی و علوم انسانی است.

نمایی از ساختمان موسسهٔ ال کالگو د مکزیکو - زمستان ۲۰۱۲

منابع ویرایش

  • Wikipedia contributors. "El Colegio de México." Wikipedia, The Free Encyclopedia. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 24 Apr. 2023. Web. 18 May. 2023