امیرخان سردار (ابهام‌زدایی)

امیرخان سردار ممکن است به هریک از موارد زیر اشاره داشته باشد: