امیر بیگ ارمنی

امیر بیگ ارمنی یکی از غلامان، ندیمان و درباریان صفویه بود او در زمان سلطنت شاه صفی و شاه عباس دوم خدمت می کرد و سال ها به عنوان شیره چی باشی و حاکم گسکر بر قرار بود.

امیر بیگ ارمنی پس از آن که منوچهر خان، حاکم قبلی گسکر مورد غضب شاه صفی قرار گرفت به حکومت گسکر رسید. او پسری به نام صفیقلی داشت که پس از اون لقب شیره چی باشی را دریاف کرد.

منابع

  • Baghdiantz-McCabe, Ina (2008). "Caucasian Elites and Modern State-Building in Safavid Iran". In Chaudhury, Shushil. Les Arméniens dans le commerce asiatique au début de l'ère moderne. Maison des Sciences de l'Homme. p. 99. ISBN 978-2735112043.
  • Floor, Willem M. (2008). Titles and Emoluments in Safavid Iran: A Third Manual of Safavid Administration, by Mirza Naqi Nasiri. Washington, DC: Mage Publishers. p. 188. ISBN 978-1933823232.
  • Matthee, Rudolph P. (1999). The Politics of Trade in Safavid Iran: Silk for Silver, 1600-1730. Cambridge: Cambridge University Press. p. 120. ISBN 978-0521641319.
  • Matthee, Rudolph P. (2005). The Pursuit of Pleasure: Drugs and Stimulants in Iranian History, 1500-1900. Princeton University Press. p. 57. ISBN 978-0691118550.
  • Matthee, Rudi (2012). Persia in Crisis: Safavid Decline and the Fall of Isfahan. I.B.Tauris. pp. 43, 258. ISBN 978-1845117450.