انتخابات سراسری اسرائیل (۲۰۱۹)

انتخابات سراسری اسرائیل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: