انتظار کلمه‌ای عربی به معنای «چشم به راه بودن» است.

انتظار ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

هنر ویرایش

فیلم ویرایش

موسیقی ویرایش

دیگر ویرایش