انجمن تنیس زنان

انجمن تنیس زنان (WTA) در سال ۱۹۷۳ توسط بیلی جین کینگ تأسیس شد، این انجمن بدنه اصلی سازمان تنیس حرفه‌ای زنان را در سراسر جهان تشکیل می‌دهد، در بازی‌های حرفه‌ای مردان، سازمان همنام این انجمن به نام انجمن تنیس حرفه‌ای (atp) است. جری الماس از سان فرانسیسکو، مدیر اجرایی WTA در سال ۱۹۷۴ شد و تا سال ۱۹۸۵ باقی ماند.

سرعت در جسم فراتراز سرعت در ذهن حرکت می‌کند

رتبه‌بندی ویرایش

Description W F SF QF R16 R32 R64 R128 QLFR Q3 Q2 Q1
Grand Slam (S) ۲۰۰۰ ۱۴۰۰ ۹۰۰ ۵۰۰ ۲۸۰ ۱۶۰ ۱۰۰ ۵ ۶۰ ۵۰ ۴۰ ۲
Grand Slam (D) ۲۰۰۰ ۱۴۰۰ ۹۰۰ ۵۰۰ ۲۸۰ ۱۶۰ ۵ - ۴۸ - - -
WTA Tour Championships (S) +۴۵۰ +۳۶۰ (230 for each round robin match won
70 for each round robin match lost)
- - -
WTA Tour Championships (D) ۱۵۰۰ ۱۰۵۰ ۶۹۰ - - - - - - - - -
Premier Mandatory (96S) ۱۰۰۰ ۷۰۰ ۴۵۰ ۲۵۰ ۱۴۰ ۸۰ ۵۰ ۵ ۳۰ - ۲۰ ۱
Premier Mandatory (64S) ۱۰۰۰ ۷۰۰ ۴۵۰ ۲۵۰ ۱۴۰ ۸۰ ۵ - ۳۰ - ۲۰ ۱
Premier Mandatory (28/32D) ۱۰۰۰ ۷۰۰ ۴۵۰ ۲۵۰ ۱۴۰ ۵ - - - - - -
Premier 5 (56S) ۹۰۰ ۶۲۰ ۳۹۵ ۲۲۵ ۱۲۵ ۷۰ ۱ - ۳۰ - ۲۰ ۱
Premier 5 (28D) ۹۰۰ ۶۲۰ ۳۹۵ ۲۲۵ ۱۲۵ ۱ - - - - - -
Olympics ۶۸۵ ۴۷۰ 340 (bronze)
260 (4th)
۱۷۵ ۹۵ ۵۵ ۱ - - - - -
Premier (56S) ۴۷۰ ۳۲۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۶۰ ۴۰ ۱ - ۱۲ - ۸ ۱
Premier (32S) ۴۷۰ ۳۲۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۶۰ ۱ - - ۲۰ ۱۲ ۸ ۱
Premier (16D) ۴۷۰ ۳۲۰ ۲۰۰ ۱۲۰ ۱ - - - - - - -
Commonwealth Bank
Tournament of Champions
۳۷۵ ۲۵۵ 180(3rd)
165(4th)
۷۵ - - - - - - - -
International (56S) ۲۸۰ ۲۰۰ ۱۳۰ ۷۰ ۳۰ ۱۵ ۱ - ۱۰ - ۶ ۱
International (32S) ۲۸۰ ۲۰۰ ۱۳۰ ۷۰ ۳۰ ۱ - - ۱۶ ۱۰ ۶ ۱
International (16D) ۲۸۰ ۲۰۰ ۱۳۰ ۷۰ ۱ - - - - - - -
ITF $100,000 + H(32) ۱۵۰ ۱۱۰ ۸۰ ۴۰ ۲۰ ۱ - - ۶ ۴ ۱ -
ITF $100,000 + H(16) ۱۵۰ ۱۱۰ ۸۰ ۴۰ ۱ - - - - - - -
ITF $۱۰۰٬۰۰0 (32) ۱۴۰ ۱۰۰ ۷۰ ۳۶ ۱۸ ۱ - - ۶ ۴ ۱ -
ITF $۱۰۰٬۰۰0 (16) ۱۴۰ ۱۰۰ ۷۰ ۳۶ ۱ - - - - - - -
ITF $75,000 + H(32) ۱۳۰ ۹۰ ۵۸ ۳۲ ۱۶ ۱ - - ۶ ۴ ۱ -
ITF $75,000 + H(16) ۱۳۰ ۹۰ ۵۸ ۳۲ ۱ - - - - - - -
ITF $۷۵٬۰۰0 (32) ۱۱۰ ۷۸ ۵۰ ۳۰ ۱۴ ۱ - - ۶ ۴ ۱ -
ITF $۷۵٬۰۰0 (16) ۱۱۰ ۷۸ ۵۰ ۳۰ ۱ - - - - - - -
ITF $50,000 + H(32) ۹۰ ۶۴ ۴۰ ۲۴ ۱۲ ۱ - - ۶ ۴ ۱ -
ITF $50,000 + H(16) ۹۰ ۶۴ ۴۰ ۲۴ ۱ - - - - - - -
ITF $۵۰٬۰۰0 (32) ۷۰ ۵۰ ۳۲ ۱۸ ۱۰ ۱ - - ۶ ۴ ۱ -
ITF $۵۰٬۰۰0 (16) ۷۰ ۵۰ ۳۲ ۱۸ ۱ - - - - - - -
ITF $۲۵٬۰۰0 (32) ۵۰ ۳۴ ۲۴ ۱۴ ۸ ۱ - - ۱ - - -
ITF $۲۵٬۰۰0 (16) ۵۰ ۳۴ ۲۴ ۱۴ ۱ - - - - - - -
ITF $۱۰٬۰۰0 (32) ۱۲ ۸ ۶ ۴ ۱ - - - - - - -
ITF $۱۰٬۰۰0 (16) ۱۲ ۸ ۶ ۱ ۰ - - - - - - -

منابع ویرایش

پانویس ویرایش