انفجاری برگشته واک‌دار

انسدادی برگشته واکدار یا انفجاری برگشته واکدار یک صامت است که در گفتار برخی از زبان‌های جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨ɖ⟩ است.[۱]

ɖ
شماره IPA106
کدبندی
محتوا (اعشاری)ɖ
یونیکد (شانزدهتایی)U+0256
الفبای آواییd`
کیرشنبامd.

 

منابعویرایش

  1. Voiced retroflex stop. (2016, February 24). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 01:31, March 1, 2016, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiced_retroflex_stop&oldid=706642216