انعطاف‌پذیری مفصل

به دامنه حرکتی پیرامون یک مفصل، انعطاف‌پذیری می‌گویند.

انواع انعطاف‌پذیریویرایش

چند نوع انعطاف‌پذیری اساسی وجود دارد: انعطاف‌پذیری فعال و انعطاف‌پذیری غیرفعال. برای دستیابی به انعطاف‌پذیری مطلوب در یک مفصل معین، اغلب تلفیقی از حرکات انعطاف‌پذیری فعال و غیرفعال استفاده می‌شوند.

انعطاف‌پذیری فعالویرایش

انعطاف‌پذیری فعال به شرایطی گفته می‌شود که در آن، ماهیچه‌ها پیرامون یک مفصل منقبض می‌شوند و یک عضو را به حرکت درمی‌آورند. انعطاف‌پذیری فعال می‌تواند به دو صورت پویا و ایستا باشد.

پویاویرایش

حرکات انعطاف‌پذیری فعال از نوع پویا، باعث انقباض عضلانی سریع و قوی می‌شود انجام چنین حرکاتی توصیه نمی‌شود.

ایستاویرایش

انعطاف‌پذیری فعال از نوع ایستا، انقباض‌های مداوم و آهسته را موجب می‌شود.

انعطاف‌پذیری غیرفعالویرایش

انعطاف‌پذیری غیرفعال به شرایطی گفته می‌شود که در آن، یک نیروی خارجی، یک اندام را به حرکت درمی‌آورد تا به نقطه نهایی حرکت خود برسد.

عوامل محدود کننده انعطاف‌پذیریویرایش

- ساختار استخوانی.

- اندازه ماهیچه‌های پیرامون مفصل.

- بافت پیوندی موجود در مفاصل.

- قدرت ماهیچه‌ها و بافت‌های پیوندی احاطه‌کننده مفصل.