انفجاری کامی بی‌واک

انفجاری کامی بی‌واک، انفجاری سخت‌کامی بی‌واک، یا انسدادی سخت‌کامی بی‌واک یک صامت است که در گفتار برخی از زبان‌های جهان به کار می‌رود. نماد این همخوان در الفبای آوانگاری بین‌المللی ⟨c⟩ است.[۱]

c
شماره IPA107
کدبندی
محتوا (اعشاری)c
یونیکد (شانزدهتایی)U+0063
الفبای آواییc
کیرشنبامc

 

منابع

  1. Voiceless palatal stop. (2016, January 2). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 11:54, February 21, 2016, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Voiceless_palatal_stop&oldid=697880156