انگیزه (به انگلیسی: Incentive) عاملی است که منجر به انجام کارها یا محاسبه‌هایی می‌شود، که نتیجهٔ آن ترجیح یک انتخاب به انتخابی دیگر است. مشوق می‌تواند غیرمادی، مادی، مالی یا غیر مالی باشد و در علم اقتصاد و جامعه‌شناسی بررسی می‌شود.

منابع

ویرایش