اولم می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: