اپی‌فیز (ابهام‌زدایی)

اپی‌فیز می تواند به یکی از معانی زیر باشد: