اکبر یک نام کوچک به معنی بزرگتر است و می‌تواند برای افراد زیر به کار رود: