اکسید بازی

اکسید قلیایی

اکسیدهای بازی (به انگلیسی: Basic oxides) اکسیدهایی هستند که خواص مخالفی نسبت به اکسیدهای اسیدی از خود نشان می‌دهند و دارای یکی از خواص زیر هستند:

  • در صورت واکنش با آب، موجب ایجاد باز می‌شوند.
  • در صورت واکنش با اسید، موجب ایجاد یک نمک و آب می‌شوند که این واکنش، واکنش خنثی سازی نامیده می‌شود.

منابع