ایالت‌های نیجریه

جمهوری فدرال نیجریه کشوری در غرب آفریقا است که از مجموعهٔ ۳۶ ایالت و یک منطقهٔ حکومت فدرال مرکزی تشکیل شده‌است.

نقشهٔ قابل‌کلیک کشور نیجریه که ۳۶ ایالت و یک منطقهٔ حکومت فدرال مرکزی را نشان می‌دهد.
نقشهٔ قابل‌کلیک کشور نیجریه که ۳۶ ایالت و یک منطقهٔ حکومت فدرال مرکزی را نشان می‌دهد.نیجرZinderنیامیبورکینافاسوبنیناقیانوس اطلسکامرونپورتو نوووگارواچادچاددریاچه چادآبوجاایالت سوکوتوایالت کبیایالت زامفاراایالت کاتسیناایالت جیگاواایالت یوبهایالت بورنوکانو (ایالت)ایالت باوچیایالت گومبهایالت اداماواایالت پلاتوایالت تاراباکادونا (ایالت)ایالت ناساراواایالت بنوئهایالت نیجرایالت کواراایالت اویوایالت اوگونلاگوس (ایالت)ایالت کوگیایالت اوسونایالت اکیتیایالت اوندوایالت ادوایالت ابونییایالت دلتاایالت بایلساایالت ریورزایالت ایموایالت ابیاایالت کراس ریورحوزه فدرال مرکزی (نیجریه)حوزه فدرال مرکزی (نیجریه)ایالت انامبراایالت انامبراایالت انوگوایالت انوگوایالت اکوا ایبومایالت اکوا ایبومپورت هارکورتبنین (شهر)لاگوسایبادانکادوناکانو، نیجریهمایدوگوری
نقشهٔ قابل‌کلیک کشور نیجریه که ۳۶ ایالت و یک منطقهٔ حکومت فدرال مرکزی را نشان می‌دهد.
ایالت‌ها
 1. ابیا
 2. اداماوا
 3. انامبرا
 4. اکوا ایبوم
 5. باوچی
 6. بایلسا
 7. بنوئه
 8. بورنو
 9. کراس ریور
 10. دلتا
 11. ابونیی
 12. انوگو
 1. ادو
 2. اکیتی
 3. گومبه
 4. ایمو
 5. جیگوا
 6. کادونا
 7. کانو
 8. کاتسینا
 9. کبی
 10. کوگی
 11. کوارا
 12. لاگوس
 1. ناساراوا
 2. نیجر
 3. اوگون
 4. اوندو
 5. اوسون
 6. اویو
 7. پلاتو
 8. ریورز
 9. سوکوتو
 10. تارابا
 11. یوبه
 12. زامافار
حوزهٔ فدرال
حوزه فدرال مرکزی (FCT)
ایالت مرکز
ایالت ابیا اومواهیا
ایالت اداماوا یولا، نیجریه
ایالت اکوا ایبوم اویو
ایالت انامبرا اوکا
ایالت باوچی باوچی
ایالت بایلسا یناگوا
ایالت بنوئه ماکوردی
ایالت بورنو مایدوگوری
ایالت کراس ریور کالابار
ایالت دلتا آسابا
ایالت ابونیی آباکالیکی
ایالت ادو بنین (شهر)
ایالت اکیتی ادو اکیتی
ایالت انوگو انوگو
حوزه فدرال مرکزی (نیجریه) آبوجا
ایالت گومبه گومبه
ایالت ایمو اووری
ایالت جیگاوا دوتسه
کادونا (ایالت) کادونا
کانو (ایالت) کانو، نیجریه
ایالت کاتسینا کاتسینا
ایالت کبی بیرنین کبی
ایالت کوگی لوکوجا
ایالت کوارا ایلورین
لاگوس (ایالت) ایکجا
ایالت ناساراوا لافیا
ایالت نیجر منا (ایالت نیجر)
ایالت اوگون ابوکاتا
ایالت اوندو اکوره (نیجریه)
ایالت اوسون اوسوگبو
ایالت اویو ایبادان
ایالت پلاتو جوس
ایالت ریورز پورت هارکورت
ایالت سوکوتو سوکوتو
ایالت تارابا جالینگو
ایالت یوبه داماتورو
ایالت زامفارا گوساو

منابع

ویرایش