ایزوتوپ‌های بور

عنصر بور به طور طبیعی دارای دو ایزوتوپ طبیعی 10B و 11B است. همچنین ایزوتوپ‌های با جرم اتمی ۶ تا ۲۱ بور، ناپایدار بوده و نیمه عمر بسیار اندک دارند.

جدول فراوانی طبیعی ایزوتوپ‌های بور

  بور-۱۰ (19.90٪)
  بور-۱۱ (80.10٪)

جدول ایزوتوپ ها

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر حالت واپاشی[۱] daughter
isotope(s)
اسپین هسته ای representative
isotopic
composition
(درصد مولی)
range of natural
variation
(درصد مولی)
6B 5 1 6.04681(75)#
7B 5 2 7.02992(8) 350(50)×10−24 s
[1.4(2) MeV]
p 6
Be
[n ۱]
(32−)
8B[n ۲] 5 3 8.0246072(11) 770(3) ms β+, fission 2 4
He
2+
9B 5 4 9.0133288(11) 800(300)×10−21 s
[0.54(21) keV]
p 8
Be
[n ۳]
32
10B 5 5 10.0129370(4) Stable 3+ 19.9(7) 18.929 – 20.386
11B 5 6 11.0093054(4) پایدار 32 80.1(7) 79.614–81.071
12B 5 7 12.0143521(15) 20.20(2) ms β (98.4%) 12
C
1+
β, α (1.6%) 8
Be
[n ۴]
13B 5 8 13.0177802(12) 17.33(17) ms β (99.72%) 13
C
32
β, n (0.279%) 12
C
14B 5 9 14.025404(23) 12.5(5) ms β (93.96%) 14
C
2−
β, n (6.04%) 13
C
15B 5 10 15.031103(24) 9.87(7) ms β, n (93.6%) 14
C
32
β (6.0%) 15
C
β, 2n (0.40%) 13
C
16B 5 11 16.03981(6) <190×10−12 s
[<0.1 MeV]
n 15
B
0−
17B[n ۵] 5 12 17.04699(18) 5.08(5) ms β, n (63.0%) 16
C
(32−)
β (22.1%) 17
C
β, 2n (11.0%) 15
C
β, 3n (3.5%) 14
C
β, 4n (0.40%) 13
C
18B 5 13 18.05617(86)# <26 ns n 17
B
(4−)#
19B[n ۵] 5 14 19.06373(43)# 2.92(13) ms β 19
C
(32−)#
  1. Subsequently decays by double proton emission to 4He for a net reaction of 7B → 4He + 31H
  2. Has 1 halo proton
  3. immediately decays into two α particles, for a net reaction of 9B → 2 4He + 1H
  4. Immediately decays into two α particles, for a net reaction of 12B → 34He + e
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ Has 2 halo neutrons

منابع

منابع عمومی