ایزوتوپ‌های کبالت

عنصر کبالت تنها یک ایزوتوپ پایدار دارد (۵۹Co). از این عنصر ۲۸ ایزوتوپ پرتوزا نیز شناسایی شده‌است که پایدارترین آن ۶۰Co با نیمه عمر ۵٫۲۷۱۴ سال است.

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر decay
mode(s)[۱][n ۱]
ایزوتوپ دختر[n ۲] اسپین هسته‌ای representative
isotopic
composition
(mole fraction)
range of natural
variation
(mole fraction)
excitation energy
47Co 27 20 ۴۷٫۰۱۱۴9(54)# ۷/۲-#
48Co 27 21 ۴۸٫۰۰۱۷6(43)# p 47Fe ۶+#
49Co 27 22 ۴۸٫۹۸۹۷2(28)# <35 ns p (>99.9%) 48Fe ۷/۲-#
β+ (<.1%) 49Fe
50Co 27 23 ۴۹٫۹۸۱۵4(18)# 44(4) ms β+, p (54%) 49Mn (۶+)
β+ (46%) 50Fe
51Co 27 24 ۵۰٫۹۷۰۷2(16)# 60# ms [>200 ns] β+ 51Fe ۷/۲-#
52Co 27 25 ۵۱٫۹۶۳۵9(7)# 115(23) ms β+ 52Fe (۶+)
52mCo 380(100)# keV 104(11)# ms β+ 52Fe ۲+#
IT 52Co
53Co 27 26 ۵۲٫۹۵۴۲۱9(19) 242(8) ms β+ 53Fe ۷/۲-#
53mCo 3197(29) keV 247(12) ms β+ (98.5%) 53Fe (۱۹/۲-)
p (1.5%) 52Fe
54Co 27 27 ۵۳٫۹۴۸۴۵۹6(8) 193.28(7) ms β+ 54Fe ۰+
54mCo 197.4(5) keV 1.48(2) min β+ 54Fe (۷)+
55Co 27 28 ۵۴٫۹۴۱۹۹۹0(8) 17.53(3) h β+ 55Fe ۷/۲-
56Co 27 29 ۵۵٫۹۳۹۸۳۹3(23) 77.233(27) d β+ 56Fe ۴+
57Co 27 30 ۵۶٫۹۳۶۲۹۱4(8) 271.74(6) d EC 57Fe ۷/۲-
58Co 27 31 ۵۷٫۹۳۵۷۵۲8(13) 70.86(6) d β+ 58Fe ۲+
58m1Co 24.95(6) keV 9.04(11) h IT 58Co ۵+
58m2Co 53.15(7) keV ۱۰.4(3) µs ۴+
59Co 27 32 ۵۸٫۹۳۳۱۹۵0(7) Stable ۷/۲- ۱٫۰۰۰۰
60Co 27 33 ۵۹٫۹۳۳۸۱۷1(7) 5.2713(8) a β- 60Ni ۵+
60mCo 58.59(1) keV 10.467(6) min IT (99.76%) 60Co ۲+
β- (.24%) 60Ni
61Co 27 34 ۶۰٫۹۳۲۴۷۵8(10) 1.650(5) h β- 61Ni ۷/۲-
62Co 27 35 ۶۱٫۹۳۴۰۵1(21) 1.50(4) min β- 62Ni ۲+
62mCo 22(5) keV 13.91(5) min β- (99%) 62Ni ۵+
IT (1%) 62Co
63Co 27 36 ۶۲٫۹۳۳۶۱2(21) 26.9(4) s β- 63Ni ۷/۲-
64Co 27 37 ۶۳٫۹۳۵۸۱0(21) 0.30(3) s β- 64Ni ۱+
65Co 27 38 ۶۴٫۹۳۶۴۷8(14) 1.20(6) s β- 65Ni (۷/۲)-
66Co 27 39 ۶۵٫۹۳۹۷6(27) 0.18(1) s β- 66Ni (۳+)
66m1Co 175(3) keV ۱٫۲1(1) µs (۵+)
66m2Co 642(5) keV >۱۰۰ µs (۸-)
67Co 27 40 ۶۶٫۹۴۰۸9(34) 0.425(20) s β- 67Ni (۷/۲-)#
68Co 27 41 ۶۷٫۹۴۴۸7(34) 0.199(21) s β- 68Ni (۷-)
68mCo 150(150)# keV 1.6(3) s (۳+)
69Co 27 42 ۶۸٫۹۴۶۳2(36) 227(13) ms β- (>99.9%) 69Ni ۷/۲-#
β-, n (<.1%) 68Ni
70Co 27 43 ۶۹٫۹۵۱0(9) 119(6) ms β- (>99.9%) 70Ni (۶-)
β-, n (<.1%) 69Ni
70mCo 200(200)# keV 500(180) ms (۳+)
71Co 27 44 ۷۰٫۹۵۲9(9) 97(2) ms β- (>99.9%) 71Ni ۷/۲-#
β-, n (<.1%) 70Ni
72Co 27 45 ۷۱٫۹۵۷۸1(64)# 62(3) ms β- (>99.9%) 72Ni (۶-،۷-)
β-, n (<.1%) 71Ni
73Co 27 46 ۷۲٫۹۶۰۲4(75)# 41(4) ms ۷/۲-#
74Co 27 47 ۷۳٫۹۶۵۳8(86)# 50# ms [>300 ns] ۰+
75Co 27 48 ۷۴٫۹۶۸۳3(86)# 40# ms [>300 ns] ۷/۲-#
 1. Abbreviations:
  EC: گیراندازی الکترون
  IT: ایزومر هسته‌ای
 2. Bold for stable isotopes

منابعویرایش

 • Isotope masses from:
  • G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
 • Isotopic compositions and standard atomic masses from:
 • Half-life, spin, and isomer data selected from the following sources. See editing notes on this article's talk page.