ایستگاه متروی امیرکبیر

ایستگاه متروی امیرکبیر ممکن است به یکی از موارد زیر گفته شود: