بابا عزیز (ابهام‌زدایی)

بابا عزیز ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: