آپادانا تخت جمشید: اشیایی همچون دستبندهای تزئینی، کاسه و آمفورا به عنوان هدیه و نشانی از وفاداری به سلسلهٔ هخامنش پیشکش می‌شود.

باج سرمایه‌ای است که یکی از طرفین به عنوان نشانه‌ای از احترام یا اغلب در زمینه‌های تاریخی یا نشانی از تسلیم یا وفاداری به دیگری می‌دهد.

در ایرانویرایش

در زمان هخامنشیان گونه‌ای از باج تنها به منظور تأمین هزینه‌های حفاظت از شهرها و امپراطوری از گونه‌ها و طوایف مختلف مردم کسب می‌شد. این گونه از باج برای برتریِ دینیِ هخامنشیان گرفته نمی‌شد.

در اروپاویرایش

 
پول باج، جرج هی تر ۱۸۱۷.

مهاجمانی مانند وایکینگها و قبایل کلتیک در صورتی‌که باج موردِ نظر خود را دریافت می‌کردند از حمله به قبایل دیگر احتراز می‌کردند. در اروپا باج همیشه پول نبود. گاهی نیز با گرفتنِ گروگان در ازای رفتار خوب موافقت می‌کردند.

در اسلامویرایش

خلافت اسلامی معرفِ یک شکل جدید از باج بود که با نام جزیه شناخته می‌شد و به‌طور قابل توجهی از اشکال رومی پیش از خود متفاوت بود.

مسیحیان شبه جزیره ایبری واژه جزیه را به tributo ترجمه کردند و پسینترها این گونه از باج در سرزمین‌های بر جدید به وسیلهٔ امپراتوری اسپانیا و امپراتوری پرتغال بکار گرفته شد.[۱]

پانویسویرایش

  1. Seed، Patricia (۱۹۹۵). Ceremonies of Possession in Europe's Conquest of the New World, 1492-1640. Cambridge University Press. صص. ۸۰–۱. شابک ۰-۵۲۱-۴۹۷۵۷-۴.

خوانش بیشترویرایش