باجناغ (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از باجناغ‌ها)

باجناغ یک نسبت فامیلی است.

باجناغ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش