باخ (نام خانوادگی)

نام خانوادگی (Bach)

باخ یک نام خانوادگی آلمانی‌ست. افراد شاخص با این نام از این قرارند: