دوبه

(تغییرمسیر از بارج)

در حمل و نقل دریایی، انتقال بار و کالا از طریق شناوری صورت می‌گیرد که کاملا مسطح بوده، اغلب مکعب مستطیل هستند و معمولاً زمانی از آن استفاده می‌شود که کالاها، وزن سنگینی داشته باشند.

به این شناور بزرگ، دوبه یا بارج کرجی گفته می‌شود.

بیشتر دوبه‌ها در آبراهه‌ها و رودها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وسیله حمل و نقل، فاقد موتور و پیشرانه بوده و قایق یا کشتی دیگری آن را به جلو می‌راند.

به بیان دیگر کرجی یا دوبه

گونه‌ای از شناورهای کوچک است. کرجی‌ها برای حمل و نقل محدود اسباب به کار می‌روند و توسط فردی به نام کرجی‌بان هدایت می‌شوند.

یک یدک‌کش دوبه‌ای را روی رود میسیسیپی به جلو می‌رانَد.در حمل و نقل دریایی، انتقال بار و کالا از طریق شناوری صورت می‌گیرد که کاملا مسطح بوده، اغلب مکعب مستطیل هستند و معمولاً زمانی از آن استفاده می‌شود که کالاها، وزن سنگینی داشته باشند. به این شناور بزرگ، «دوبه» یا «بارج» گفته می‌شود. اکثر دوبه‌ها در آبراهه‌ها و رودها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وسیله حمل و نقل، فاقد موتور و پیشرانه بوده و قایق یا کشتی دیگری آن را به جلو می‌راند.