باز کردن منو اصلی

باز می‌تواند به معانی زیر به کار برود: