بازمهندسی فرایند کسب و کار

مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار《BPR》یک نگرش مدیریتی برای پیشرفت به وسیله‌ افزایش ‌کارایی‌‌‌‌ و‌ اثربخشی فرایندهای موجود در سازمان است.《کلید BPR لوح سفید می‌باشد.》

تفکر بنیادین، طراحی مجدد و اساسی فرایندهای کسب و کار، برای دست یافتن به اصلاحات چشمگیر در موارد حساس و سنجش هم‌زمانِ کاراییِ پارامترهایی مانند هزینه‌ها، کیفیت،خدمات و سرعت سبب می‌شود.

BPR چه چیزی نیست؟ویرایش

 1. اتوماسیون (Automation)
 2. کوچک‌سازی شرکت (Downsizing)
 3. برون سپاری (Outsourcing)

مهندسی مجدد فرایند در مقابل پیشرفت مداومویرایش

تعریف فرایندویرایش

یک ترتیب مشخص از فعالیت‌های کاری بر طبق زمان و مکان با شروع و خاتمه و شناسایی ورودی و خروجی‌ها به صورت شفاف: یک ساختار برای اجرا

تعریف یک فرایند کسب و کارویرایش

یک گروه از کارهای منطقا مرتبط بهم که منابع سازمانی را در جهت حمایت اهداف سازمان مورد استفاده قرار داده تا نتایج با گرایش مشتری فراهم کند.

دلایل مهندسی مجددویرایش

۱- مشتریان

 • درخواست جدید
 • نیاز به تغییر

۲- رقابت

 • محلی
 • جهانی

۳- تغییر

 • تکنولوژی
 • اولویت های مشتری

دلایل عدم تمایل مهندسی مجدد سازمان‌هاویرایش

 1. خشنودی از خود
 2. مقاومت سیاسی
 3. توسعه جدید
 4. ترس از موارد ناشناخته و شکست

به‌طور کلی عوامل مرتبط با موفقیت و شکست BPR عبارتند از:

عوامل مرتبط با مدیریت تغییر، عوامل مرتبط با حمایت و پشتیبانی مدیریت، عوامل مرتبط با ساختار سازمانی، عوامل مرتبط با مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه، عوامل مرتبط با زیرساختهای فناوری اطلاعات.

BPR پیشرفت چه چیزی را طلب می‌کند؟ویرایش

 • هزینه
 • کیفیت
 • خدمات
 • سرعت
 • نظارت

ویژگی‌های مهندسی مجددویرایش

۱- ازITبه شدت بهره می برد

۲-مدیران به مربی تبدیل می‌شود

۳- فرایندها ساده‌تر می‌شود

۴- ساختارهای وظیفه‌ای از میان می‌رود

۵- باعث حذف بروکراسی می‌شود

۶- سازمان مسطح واقعی پدید می‌آید

۷-فعالیت‌ها فرایندگرا می‌شود

۸- کارایی فرایند افزایش می یابد

۹- راندمان به شدت بهبود می یابد

مراحل کلیدی پیاده‌سازی یک استراتژی BPRویرایش

 1. انتخاب فرایندهای اصلی – تعیین تیم فرایند
 2. درک فرایند جاری
 3. توسعه و ارتباط برقرار کردن چشم انداز فرایند توسعه یافته
 4. شناسایی طرح اجرایی
 5. طرح اجرایی

سیر تکاملی BPRویرایش

امواج پیشرفت فرایند کسب و کار

نقش فناوری اطلاعات (IT) در پروژه‌های BPRویرایش

۱- نرم‌افزار BPR / ابزارها حمایت‌کننده مرحله توسعه پروژه‌های BPR

الف) خودکارسازی اجرای فرایندهای کسب و کار ب) مستندات دیجیتالی و فرم‌ها و حرکت آن‌ها در مسیر اشخاص

۲-IT با شکل دادن و حمایت فرایندهای کسب و کار در حین مرحله توسعه

 • خودکارسازی و افزایش سرعت فرایندها
 • شکستن فرضیات جهان فیزیکی
 • تواناسازی هماهنگی
 • تواناسازی یک بیشتر ایجاد و اشتراک اطلاعات / دانش

۳-IT بحرانی: هر نوع راه حل مبتنی برIT که کمک‌کننده باشد

 • گردش مستندات کاغذی فیزیکی (سیستم‌های جریان کار)
 • گرفتن، گردش و تولید اطلاعات (TPS – EAI – ERP)
 • ایجاد و مدیریت دانش (DST – Groupware – ERP)

منابعویرایش

مدل تصمیم‌گیری چند معیاره جهت پیاده‌سازی مهندسی مجدد فرایندها

 • تعالی سازمانی با ابزارهای باز مهندسی فرایندهای سازمانی - سید حامد خسروانی شریعتی