بازیگر (ابهام‌زدایی)

بازیگر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: