باستان‌مردم‌شناسی

به مطالعۀ ویژگی‌های فرهنگی جوامع کنونی با استفاده از روش‌های پژوهشی باستان‌شناختی بر مبنای شیوه‌های تولید مواد فرهنگی، باستان‌مردم‌شناسی' (ethnoarchaeology) می‌گویند.[۱]

منابع

  1. واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان دفتر یازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب