باغ ایلخانی

باغ ایلخانی از باغ‌ها و بناهای بزرگ تهران قدیم، که توسط الله قلی خان ایلخانی، معروف به حاجی ایلخانی از رجال و شاهزادگان معروف قاجاری، و به عنوان عیش گاه او، ساخته شده بود. این باغ که امروزه اثری از آن باقی نمانده، در خیابان فردوسی امروزی، و در محلی که امروزه ساختمان بانک ملی ایران قرار دارد، واقع بود.

برج نوش یا قصر نوشین در باغ ایلخانی اواخر دوره قاجار

مهدی بامداد در کتاب شرح حال رجال ایران، درباره این باغ و بانی آن نوشته‌است:

...[حاجی ایلخانی] دستگاه بسیار عالی برای خود ترتیب داده بود و باغ او (عیش گاهش)، محل بانک ملی فعلی و سایر مؤسسات آن بود. باغ مزبور به حدی بزرگ بوده که سمت مشرقش، خیابان فردوسی و سمت مغرب آن، عمارت برج نوش بود.

خیابان فردوسی، در دوره قاجاریه به واسطه وجود باغ ایلخانی در آن، گاهی با عنوان خیابان باغ ایلخانی نیز خوانده می‌شده‌است.

طاهره قرة العین، از شاعران، مبلغین و رهبران مذهب بابیه، به حکم دو تن از علمای شرع در این باغ کشته شد و جسدش در چاهی انداخته شد.

منابعویرایش

  • بامداد، مهدی (۱۳۴۷شرح حال رجال ایران در قرن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هجری(جلد ۱)، تهران: زوار