بافت چوبی یا زایلِم (به انگلیسی: Xylem) بافتی که در گیاهان آوندی وظیفه انتقال آب و مواد معدنی محلول را بر عهده دارد بافت چوبی نام دارد.

Schematic cross section of part of a leaf, xylem shown as red circles at figure 8

بافت چوبی خود شامل پیش‌چوب Protoxylem و پس‌چوب Metaxylem است که آوند آبکش در میان آنها قرار می‌گیرد. بافت چوبی در تک‌لپه‌ای‌ها رشد رو به مرکز دارد.

منابع ویرایش

  • Kenrick, Paul; Crane, Peter R. (1997). The Origin and Early Diversification of Land Plants: A Cladistic Study. Washington, D. C. : Smithsonian Institution Press. ISBN 1-56098-730-8.