باز کردن منو اصلی

باله می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: