برآوردهای جمعیت جهان

برآوردهای جمعیت جهان، برای زمان‌های مختلف در طول تاریخ، سال‌ها مورد مطالعه قرار گرفته‌است. بسیاری منابع از معتبر برای تخمین جمعیت تاریخی، وجود دارند؛ برای مثال (برآورد سرشماری ایالات متحده از جمعیت تاریخی جهان). این مقاله بسیاری از این برآوردها را فهرست کرده‌است. برآوردهای پیش از ۱۰۰۰۰ سال قبل از میلاد فقط از طریق شواهد باستان‌شناسی به دست می‌آیند.

آخرین برهه تاریخی از زمان که جمعیت انسان‌های هوشمند به کمترین حد خطرناک خود رسیده‌است، ۷۰۰۰۰ سال قبل از میلاد در زمان آتشفشان توبا برآورد می‌شود. دانشگاه ایلینوی در اربانا شمپین جمعیت انسان‌ها (هوموساپینس‌ها در آفریقا) در آن زمان را بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ زوج تخمین زده‌است.[۱][۲][۳]

جدول زیر از شماره‌گذاری سال نجومی استفاده کرده‌است، اعداد منفی به طور تقریبی به سال قبل از میلاد اشاره می‌کنند (مثلاً ۱۰۰۰۰- = ۱۰۰۰۱ سال قبل از میلاد). جدول، از دوره آخرین حداکثر یخبندان شروع می‌شود، یعنی از زمانی که با عقب‌نشینی یخچال‌ها انسان‌ها در نیم‌کرهٔ شمالی پراکنده شدند.

سال اداره آمار آمریکا

(۲۰۰۹)[۴]

Population Reference Bureau

(۱۹۷۳–۲۰۰۸)[۵]

United Nations Department of Economic and Social Affairs

(۲۰۰۸)[۶]

HYDE

(۲۰۰۶)[۷]

Maddison

(۲۰۰۳)[۸]

Tanton

(۱۹۹۴)[۹]

Biraben

(۱۹۸۰)[۱۰]

McEvedy &

Jones (1978)[۱۱]

Thomlinson

(۱۹۷۵)[۱۲]

Durand

(۱۹۷۴)[۱۳]

Clark

(۱۹۶۷)[۱۴]

−۱۰۰۰۰ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
−۸۰۰۰ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
−۵۰۰۰ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
−۴۰۰۰ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰
−۳۰۰۰ ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰
−۲۰۰۰ ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰
−۱۰۰۰ ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
−۵۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
−۴۰۰ ۱۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰
−۲۰۰ ۲۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۰ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۳۰٬۸۲۰٬۰۰۰ ۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴ ۲۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۰۰ ۲۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۳۵۰ ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۴۰۰ ۲۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۵۰۰ ۲۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۶۰۰ ۲۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۷۰۰ ۲۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۸۰۰ ۲۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۹۰۰ ۲۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۰۰۰ ۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۶۷٬۵۷۳٬۰۰۰ ۲۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۳۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۱۰۰ ۳۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲۰۰ ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲۵۰ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۳۰۰ ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۳۴۰ ۴۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۴۰۰ ۳۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۵۰۰ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۳۸٬۴۲۸٬۰۰۰ ۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۶۰۰ ۵۵۶٬۱۴۸٬۰۰۰ ۵۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۶۵۰ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷۰۰ ۶۴۰٬۰۳۵٬۷۷۴ ۶۰۳٬۴۹۰٬۰۰۰ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷۱۰ ۶۶۲٬۳۷۸٬۳۰۶
۱۷۲۰ ۶۷۹٬۶۱۵٬۸۹۶
۱۷۳۰ ۶۸۹٬۲۸۳٬۵۸۰
۱۷۴۰ ۷۶۹٬۹۹۱٬۵۴۷
۱۷۵۰ ۷۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸۲۴٬۲۷۶٬۱۱۰ ۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷۶۰ ۸۴۶٬۱۳۷٬۳۲۹
۱۷۷۰ ۸۶۴٬۴۴۵٬۸۳۲
۱۷۸۰ ۹۴۹٬۴۰۹٬۳۴۴
۱۷۹۰ ۹۸۲٬۶۱۷٬۸۴۲
۱۸۰۰ ۹۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۸۰٬۸۵۱٬۲۹۶ ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۸۱۰ ۱٬۰۴۵٬۰۷۳٬۹۶۳
۱۸۲۰ ۱٬۰۶۹٬۸۴۱٬۶۹۰ ۱٬۰۴۱٬۸۳۴٬۰۰۰
۱۸۳۰ ۱٬۱۳۸٬۳۹۲٬۵۶۴
۱۸۴۰ ۱٬۱۹۲٬۷۲۹٬۳۹۴
۱۸۵۰ ۱٬۲۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۲۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۲۴۴٬۳۲۷٬۹۴۹ ۱٬۲۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۸۶۰ ۱٬۲۷۰٬۰۴۴٬۰۷۳
۱۸۷۰ ۱٬۳۰۹٬۴۳۰٬۱۳۶ ۱٬۲۷۱٬۹۱۵٬۰۰۰
۱۸۷۵ ۱٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۸۸۰ ۱٬۳۹۷٬۶۸۵٬۰۲۲
۱۸۹۰ ۱٬۵۱۶٬۰۲۵٬۳۱۴
۱۹۰۰ ۱٬۶۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۶۳۳٬۸۴۸٬۲۱۳ ۱٬۵۶۳٬۶۲۲٬۰۰۰ ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۶۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۶۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹۱۰ ۱٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۷۵۳٬۵۹۴٬۴۴۳
۱۹۱۳ ۱٬۷۹۱٬۰۹۱٬۰۰۰
۱۹۲۰ ۱٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۸۸۸٬۰۳۴٬۱۲۷ ۱٬۹۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹۲۵ ۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹۳۰ ۲٬۰۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۰۷۳٬۳۶۳٬۴۲۱ ۲٬۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹۴۰ ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۲۹۹٬۵۴۱٬۹۳۹ ۲٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹۵۰ ۲٬۵۵۵٬۹۷۴٬۶۰۵ ۲٬۵۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۵۲۹٬۳۴۶٬۰۰۰ ۲٬۵۲۸٬۳۱۳٬۲۹۳ ۲٬۵۲۴٬۳۲۴٬۰۰۰ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۵۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲٬۴۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹۵۵ ۲٬۷۸۰٬۹۲۳٬۰۹۳ ۲٬۷۶۳٬۴۵۳٬۰۰۰ ۲٬۷۶۷٬۷۲۷٬۵۳۵ ۲٬۷۶۶٬۴۷۱٬۰۰۰
۱۹۶۰ ۳٬۰۴۱٬۶۹۷٬۷۶۸ ۳٬۰۲۳٬۳۵۸٬۰۰۰ ۳٬۰۳۵٬۶۲۴٬۵۴۵ ۳٬۰۳۸٬۷۹۵٬۰۰۰
۱۹۶۲ ۳٬۱۳۸٬۹۲۲٬۰۶۲ ۳٬۱۵۵٬۸۶۲٬۹۵۸ ۳٬۱۳۲٬۶۹۱٬۰۰۰ ۳٬۰۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹۶۵ ۳٬۳۴۹٬۲۸۷٬۳۳۲ ۳٬۳۳۱٬۶۷۰٬۰۰۰ ۳٬۳۵۱٬۳۴۸٬۶۹۹ ۳٬۳۲۸٬۸۸۲٬۰۰۰
۱۹۶۶ ۳٬۴۱۹٬۷۲۸٬۲۱۷ ۳٬۴۲۰٬۳۸۹٬۱۹۳ ۳٬۳۹۷٬۶۳۱٬۰۰۰ ۳٬۲۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹۷۰ ۳٬۷۱۱٬۹۶۱٬۶۶۴ ۳٬۶۸۵٬۷۷۷٬۰۰۰ ۳٬۶۹۶٬۵۹۰٬۱۶۳ ۳٬۶۸۵٬۰۵۸٬۰۰۰ ۳٬۶۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹۷۳ ۳٬۹۴۱٬۵۵۰٬۹۹۶ ۳٬۹۲۳٬۳۲۵٬۶۲۹ ۳٬۹۱۶٬۴۸۹٬۰۰۰
۱۹۷۵ ۴٬۰۸۸٬۶۱۱٬۵۸۶ ۴٬۰۶۱٬۳۱۷٬۰۰۰ ۴٬۰۷۳٬۷۴۱٬۸۱۹ ۴٬۰۶۵٬۴۰۸٬۰۰۰ ۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹۸۰ ۴٬۴۵۲٬۵۴۷٬۵۲۲ ۴٬۴۳۷٬۶۰۹٬۰۰۰ ۴٬۴۴۲٬۲۹۶٬۵۹۶ ۴٬۴۳۵٬۵۹۸٬۰۰۰
۱۹۸۵ ۴٬۸۵۲٬۰۵۱٬۹۴۰ ۴٬۸۴۶٬۲۴۷٬۰۰۰ ۴٬۸۴۳٬۹۴۹٬۰۸۵ ۴٬۸۳۰٬۸۱۳٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۹۹۰ ۵٬۲۸۳٬۶۸۷٬۴۲۹ ۵٬۲۹۰٬۴۵۲٬۰۰۰ ۵٬۲۷۹٬۵۲۱٬۲۸۳ ۵٬۲۵۹٬۵۰۲٬۰۰۰
۱۹۹۵ ۵٬۶۹۶٬۶۷۶٬۷۳۹ ۵٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵٬۷۱۳٬۰۷۳٬۰۰۰ ۵٬۶۹۲٬۳۵۴٬۵۳۷ ۵٬۶۷۷٬۲۸۷٬۰۰۰
۱۹۹۸ ۵٬۹۳۲٬۰۹۰٬۹۵۱ ۵٬۹۳۰٬۴۰۷٬۱۰۳ ۵٬۹۱۴٬۹۳۰٬۰۰۰
۱۹۹۹ ۶٬۰۰۸٬۲۵۴٬۷۹۵ ۶٬۰۰۸٬۳۲۶٬۰۷۱ ۵٬۹۹۷٬۹۶۷٬۰۰۰
۲۰۰۰ ۶٬۰۸۳٬۵۵۰٬۲۲۰ ۶٬۱۱۵٬۳۶۷٬۰۰۰ ۶٬۰۸۵٬۵۷۴٬۳۸۶ ۶٬۰۷۱٬۱۴۴٬۰۰۰ ۵٬۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۰۰۱ ۶٬۱۵۹٬۲۴۲٬۵۱۰ ۶٬۱۴۹٬۰۰۶٬۰۰۰
۲۰۰۲ ۶٬۲۳۴٬۳۶۱٬۷۷۱ ۶٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶٬۲۳۸٬۱۸۳٬۳۲۱
۲۰۰۵ ۶٬۴۵۶٬۴۴۳٬۰۸۰ ۶٬۴۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶٬۵۱۲٬۲۷۶٬۰۰۰ ۶٬۴۶۴٬۷۵۱٬۶۰۹
۲۰۰۶ ۶٬۵۳۰٬۹۸۴٬۶۳۱ ۶٬۵۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶٬۵۴۰٬۲۸۵٬۰۳۸
۲۰۰۷ ۶٬۶۰۶٬۲۱۴٬۷۸۶ ۶٬۶۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶٬۶۱۵٬۸۵۴٬۰۵۳
۲۰۰۸ ۶٬۶۸۱٬۱۱۲٬۵۲۹ ۶٬۷۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶٬۶۹۱٬۴۸۳٬۹۵۷
۲۰۰۹ ۶٬۷۵۵٬۹۸۷٬۲۳۹
۲۰۱۰ ۶٬۸۳۰٬۵۸۶٬۹۸۵ ۶٬۹۰۸٬۶۸۸٬۰۰۰ ۶٬۸۴۲٬۹۲۵٬۲۰۸
۲۰۱۵ ۷٬۲۰۰٬۰۰۸٬۵۸۴ ۷٬۳۰۲٬۱۸۶٬۰۰۰ ۷٬۲۱۹٬۴۳۳٬۲۱۱
۲۰۲۰ ۷٬۵۵۷٬۵۱۴٬۲۶۶ ۷٬۶۷۴٬۸۳۳٬۰۰۰ ۷٬۵۷۷٬۸۹۰٬۵۵۲ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۰۲۵ ۷٬۸۹۲٬۷۵۸٬۷۲۲ ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸٬۰۱۱٬۵۳۳٬۰۰۰ ۷٬۹۰۵٬۲۴۱٬۲۸۴
۲۰۳۰ ۸٬۲۰۲٬۲۰۵٬۳۶۷ ۸٬۳۰۸٬۸۹۵٬۰۰۰ ۸٬۱۹۹٬۱۰۶٬۳۰۲
۲۰۳۵ ۸٬۴۸۷٬۰۶۶٬۹۵۱ ۸٬۵۷۰٬۵۷۰٬۰۰۰
۲۰۴۰ ۸٬۷۴۸٬۷۴۳٬۴۴۶ ۸٬۸۰۱٬۱۹۶٬۰۰۰
۲۰۴۵ ۸٬۹۸۷٬۴۱۸٬۵۴۰ ۸٬۹۹۶٬۳۴۴٬۰۰۰
۲۰۵۰ ۹٬۲۰۲٬۴۵۸٬۴۸۴ ۹٬۳۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹٬۱۴۹٬۹۸۴٬۰۰۰

منابع

 1. Stanley H. Ambrose (۱۹۹۸). «Late Pleistocene human population bottlenecks, volcanic winter, and differentiation of modern humans». Journal of Human Evolution. ۳۴ (۶): ۶۲۳&ndash, ۶۵۱. doi:10.1006/jhev.1998.0219. PMID 9650103.
 2. Ambrose, Stanley H. (۲۰۰۵). «Volcanic Winter, and Differentiation of Modern Humans». Bradshaw Foundation. دریافت‌شده در ۲۰۰۶-۰۴-۰۸.
 3. Robock, A., C.M. Ammann, L. Oman, D. Shindell, S. Levis, and G. Stenchikov (۲۰۰۹). «Did the Toba volcanic eruption of ~74k BP produce widespread glaciation?». Journal of Geophysical Research. ۱۱۴ (D۱۰): D۱۰۱۰۷. doi:10.1029/2008JD011652. بیبکد:2009JGRD..11410107R.
 4. Data from U.S. Census Bureau, International Data Base بایگانی‌شده در ۸ مه ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine Estimates updated December 2009. Retrieved on January 21, 2010
 5. Data from Population Reference Bureau بایگانی‌شده در ۲۰ مه ۲۰۰۸ توسط Wayback Machine. (a) Carl Haub, 2008, "2008 World Population Data Sheet." (b) Carl Haub, 2007, "2007 World Population Data Sheet." 2006 estimate: (c) Carl Haub, 2006, "2006 World Population Data Sheet." 2005 estimate: (d) Carl Haub, 2005, "2005 World Population Data Sheet." 2002 estimate: (e) Carl Haub, 2002, "How Many People Have Ever Lived on Earth?" Population Today, Vol. 30 (no. 8), pp. 3–4. بایگانی‌شده در ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine Estimates prior to 2002: (f) Carl Haub, 1995, "How Many People Have Ever Lived on Earth?" Population Today, Vol. 23 (no. 2), pp. 5–6.
 6. Data from United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 1950–2050 estimates (only medium variants shown): (a) World Population Prospects: The 2008 Revision. بایگانی‌شده در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۸ توسط Wayback Machine Estimates prior to 1950: (b) "The World at Six Billion," 1999.
 7. Data from History Database of the Global Environment. K. Klein Goldewijk and G. van Drecht, "HYDE 3.0: Current and historical population and land cover," in Eds. A. F. Bouwman, T. Kram, and K. Klein Goldewijk, "Integrated modelling of global environmental change. An overview of IMAGE 2.4," Netherlands Environmental Assessment Agency (MNP), Bilthoven, The Netherlands.
 8. «Angus Maddison, 2003, "The World Economy: Historical Statistics", Vol. 2, OECD, Paris, {{ISBN|92-64-10412-7|en}}». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۳ مه ۲۰۰۸. دریافت‌شده در ۶ آوریل ۲۰۱۳.
 9. John H. Tanton, 1994, "End of the Migration Epoch? Time For a New Paradigm," The Social Contract, Vol. 4 (no 3), pp. 162–173.
 10. Slightly updated data from original paper in French: (a) Jean-Noël Biraben, 1980, "An Essay Concerning Mankind's Evolution", Population, Selected Papers, Vol. 4, pp. 1–13. Original paper in French: (b) Jean-Noël Biraben, 1979, "Essai sur l'évolution du nombre des hommes", Population, Vol. 34 (no. 1), pp. 13–25.
 11. Colin McEvedy and Richard Jones, 1978, "Atlas of World Population History," Facts on File, New York, ISBN 0-7139-1031-3.
 12. Ralph Thomlinson, 1975, "Demographic Problems: Controversy over population control," 2nd Ed., Dickenson Publishing Company, Ecino, CA, ISBN 0-8221-0166-1.
 13. John D. Durand, 1974, "Historical Estimates of World Population: An Evaluation," University of Pennsylvania, Population Center, Analytical and Technical Reports, Number 10.
 14. Colin Clark, 1967, "Population Growth and Land Use," St. Martin's Press, New York, ISBN 0-333-01126-0.

پیوند به بیرون

  • Historical Estimates of World Population- US Census Bureau [۱]