برادر بزرگ (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

برادر بزرگ در رمان ۱۹۸۴ نماد و چهرهٔ نظام حکومتی است که به اشکال گوناگون، بر زندگی طبقات مختلف مردم، نظارت و کنترل دارد.

برادر بزرگ همچنین به یکی از موارد زیر اشاره دارد: