برهان‌الدین ابراهیم دسوقی

برهان‌الدین ابراهیم دُسوقی بن ابی المجد ملقب به ابوالعینین (سدهٔ ۱۲ق.) یکی از بزرگان صوفی مصر بود. وی بنیادگذار فرقه دسوقیه (برهانیه) است.

ضریح ابراهیم دسوقی در مسجد دسوق

زادگاه او روستای مرقوس در بخش غربیه در مصر سفلی بود. سال تولد او را در روایات مختلف ۶۳۳/۱۲۳۵، ۶۴۴/۱۲۴۶ و ۶۵۳/۱۲۵۵ نوشته‌اند. آموزه‌های او باعث انشعاب در طریقت صوفیان شاذلیه شد. آرامگاه او در شهر دسوق مصر امروزه زیارتگاه است.

از آثار او می‌شود به کتابی به نام الجواهر اشاره کرد.

منابعویرایش

*Khalidi, W.A.S. "al- Dasūḳī , Burhān al-Dīn Ibrāhīm b. Abi 'l-Mad̲j̲d ʿAbd al- ʿAẓīz , nicknamed Abu 'l-ʿAynayn ." Encyclopaedia of Islam. Edited by: P. Bearman , Th. Bianquis , C.E. Bosworth , E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2008. Brill Online. UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN. 25 July 2008