بروسون هراکلیایی

ریاضی‌دان در یونان باستان

بروسون هراکلیایی (بروسون اهل هراکلیا) (به انگلیسی: Bryson of Heraclea) ، ریاضیدان و سوفسطائی یونان باستان بود که در اواخر قرن پنجم پیش از میلاد می‌زیست.

وی به کوشش در حل مسائل معروفی چون تربیع دایره و محاسبه عدد پی پرداخت.

زندگی و کارهاویرایش

اطلاعات چندانی از زندگی وی در دست نیست. بروسون در هراکلیا بر آمد و شاید از شاگردان سقراط بوده باشد.

در محاسبه عدد پی نه تنها به چند ضلعی های محیطی ، بلکه به چند ضلعی های محاطی نیز توجه کرد و به غلط پنداشت که مساحت دایره واسطه عددی میان مساحت های چند ضلعی محاطی و چند ضلعی محیطی آن است.

منابعویرایش