بری وایت ممکن است به یکی از افراد زیر اشاره داشته باشد: