بر سر دوراهی ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: