بر سر دوراهی

(تغییرمسیر از بر سر دو راهی)

بر سر دوراهی ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد: