بزرگراه شهید تندگویان

بزرگراه شهید تندگویان بزرگراهی در تهران است که از میدان بهمن در گوشی جنوب شرقی ایستگاه راه‌آهن تهران آغاز شده و در تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه بهشت زهرا به پایان می‌رسد.

بزرگراه شهید تندگویان
اطلاعات مسیر
طول۳٫۵ کیلومتر (۲٫۲ مایل)
تقاطع‌های بزرگ
انتهای شمالی میدان بهمن
انتهای جنوبی تقاطع شهید صنیع‌خانی
بزرگراه بهشت زهرا
بزرگراه آزادگان
موقعیت
شهرهای بزرگتهران
سامانه بزرگراهی
بزرگ‌راه‌های ایران
آزادراه‌ها

تقاطع ها ویرایش

  از شمال به جنوب  
 
 
میدان بهمن
  بزرگراه بعثت
  دوربرگردان
 
 بزرگراه یارجانی
 
  خیابان شهید لطیفی
  خیابان بهمنیار
 
  خیابان کوهی
 
  خیابان میعاد
 
  خیابان میثاق
 

 
  بزرگراه هاشمی
  بزرگراه آزادگان
  از جنوب به شمال  

منابع ویرایش