بلشویسم (یا " بلشویک گرایی"، به ترجمه تحت الفظی یعنی "اکثریت"، جناحی از حزب کارگران سوسیال دموکراتیک روسیه) اصطلاح ایدئولوژیکی-تاریخی بودکه برای توصیف آموزه عقیدتی - سیاسی لنین و تفسیر مارکسیسم در مورد شرایط روسیه به کار گرفته شده بود.[۱] در فلسفه سیاسی بلشویسم مطابقت دارد با ماتریالیسم دیالکتیک. پس از جنگ جهانی دوم ، بلشویسم در متن درگیری شرق و غرب به عنوان یک پدیده سیاسی گم شد و این اصطلاح از اهمیت افتاد.

منابعویرایش

  1. Herder Lexikon Politik. Mit rund 2000 Stichwörtern sowie über 140 Graphiken und Tabellen, Sonderauflage für die Landeszentrale für politische Bildung NRW, Freiburg/Basel/Wien 1993, S. 157.