بند برگردان

به بیت‌هایی که در پایان هر بند از یک شعر یا سروده تکرار می‌شود بند برگردان یا تَهلیل می‌گویند.

پانویسویرایش

منابعویرایش