به بیت‌هایی که در پایان هر بند از یک شعر یا سروده تکرار می‌شوند، بند برگردان یا تَهلیل می‌گویند.

منابع ویرایش