بن‌لاد آوندساز

(تغییرمسیر از بن‌لاد آوندی)

بُن‌لاد آوندی (vascular cambium) یکی از انواع بُن‌لادهای پسین است که منشأ آوندهای چوبی و آبکش در ساقه و ریشهٔ گیاهان است.

تصویر مفهومی از بن لادن آوندی

یکی از بخش‌های سرلادهای انتهایی که منشأ آوندهای چوب و آبکش نخستین است پیش‌بُن‌لاد procambium نام دارند.

منابعویرایش

برابرهای فرهنگستان زبان فارسی.