بهرام یشت چهاردهمین یشت از مجموعه یشت‌های کتاب اوستا می‌باشد که در ستایش بهرام ایزد پیروزی بوده و ۲۲ کرده و ۶۴ بند دارد.بخش‌هایی از این یشت احتمالاً از بخش‌های قدیمی‌تر اوستا اتخاذ شده‌است و بخش‌هایی از آن مکرر و تکراری است.

نمونه بهرام یشتویرایش

کرده شانزدهم بندهای چهل‌دو و چهل‌وسهویرایش

بهرام اَهوره آفریده را می ستاییم.
زَرتُشت از اَهوره مزدا پرسید :
ای اَهوره مَزدا ! ای سپندترین مینو ! ای دادار ِجهان ِاَستومند ! ای اَشَوَن !
بهرام ِاَهوره آفریده را در کجا باید نام برند و به یاری خوانند ؟
در کجا باید او را بستایند و نیایش بگزارند ؟
آنگاه اَهوره مَزدا گفت :
ای سپیتمان زرتشت !
هنگامی که دو سپاه در برابر یکدیگر ایستند و آرایش رزم گیرند؛ اما پیشروان به پیروزی ِواپسین نرسند و شکست خوردگان به شکستی سخت، دچار نشوند ...

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش