بهرام (ابهام‌زدایی)

بهرام از مفاهیم زرتشتی و از ایزدان ایرانی است.

بهرام همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: